nov 19, 2017

Poraz na Zlatici

Poraz na Zlatici

http://www.capacuras.com/?rtyt=rencontres-2013-arles&77a=84 KOM EURO­ZOKS U DU­E­LU SA RU­DA­ROM UPI­SAO PE­TU UZA­STOP­NU PO­BJE­DU NA SVOM TE­RE­NU

click Kom Euro­zoks – Ru­dar 1:0 (0:0)

enter site Sta­di­on na Zla­ti­ci. Gle­da­la­ca: oko 250. Su­di­ja: Mi­loš No­vo­vić (Pod­go­ri­ca) Po­moć­ni­ci: Dra­gan Vu­jo­vić (Ce­ti­nje), Mi­o­drag Bra­jo­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­je­lac: Jan­ke­tić u 58. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Jan­ke­tić, Pe­ro­vić, Da­be­tić (Kom Euro­zoks), Živ­ko­vić, Br­no­vić, Đa­lo­vić (Ru­dar).

http://laprovence.sk/familjarnosty/3774 KOM EURO­ZOKS: Pe­ro­vić, Re­džo­vić (od 38. Da­be­tić), De­dić , Si­mu­no­vić, Mi­lić, Pe­tri­če­vić (od 90+4. Bog­da­no­vić ), Go­lu­bo­vić, Đur­ko­vić , Ka­žić, (od 64. Ota­ni ), Jan­ke­tić , Mi­lo­še­vić 1,5

http://calonline.com/?q=viagra-without-a-doctor-prescription-from-canada RU­DAR: Ago­vić , To­ma­še­vić, (od 83. Mr­dak –), Kar­tal, Živ­ko­vić, Re­ljić, So­po, Br­no­vić, (od 56. Kuč ), Ze­če­vić, Vu­ko­vić, (od 63. Sto­ja­nov), Bo­šnjak , Đa­lo­vić.

get link Rudar je ponovo izgubio utakmicu iz jednog jedinog šuta u okvir gola protivnika, a podatak da je domaćin tokom utakmice samo tri piuta šutunio ka golu Rudara je još više frustrirajući za gostujući tim. Istina gol Koma djelo je Velizara janketića koji je odlično izveo slobodan udarac sa dvadesteak metar u 58. minutu. Prije toga Predrag Brnović je startovao na Stefana Miloševića.

source – Ima­mo ne­ku neo­bja­šnji­vu ene­gri­ju ka­da igra­mo na Zla­ti­ci. Uvi­jek smo mo­ti­vi­sa­ni, čvr­sti i ne­će ov­dje ni­ko­me bi­ti la­ko. Pre­su­dio je evro­gol Jan­ke­ti­ća. Znao sam da mo­že da po­go­di jer to ne­u­mor­no vje­žba na tre­nin­zi­ma. Ru­dar je do­bra eki­pa, dok mi ne­ma­mo zvi­je­zde, ali smo po­ka­za­li da smo pri­je sve­ga jak ko­lek­tiv. Na­sta­vlja­mo da­lje kao do sa­da, od utak­mi­ce do utak­mi­ce. Mi­slim da op­sta­nak ne bi smio da nam iz­mak­ne, a za ne­što vi­še će­mo mo­ra­ti da poč­ne­mo da po­bje­đu­je­mo na stra­ni – re­kao je što­per Zla­ti­ča­na, Si­mu­no­vić.

follow Rudar je tokom utakmice bio tim koji je napdao, i u prvom poluvrmenu tim iz Pljevalja imao je dvije odlične prilike u skoro istom minutu. Mar­ko Vu­ko­vić je pr­vo u 11. mi­nu­tu po­ku­šao iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne sa li­je­ve stra­ne, ču­var mre­že do­ma­ćih Jo­van Pe­ro­vić od­bio, a bor­be­ni li­je­vi bek Alek­san­dar Mi­lić kli­ze­ćim star­tom od­nio lop­tu is­pred is­ku­snog na­pa­da­ča Ra­do­mi­ra Đa­lo­vi­ća. Na isteku 11. minuta Ar­min Bo­šnjak šu­ti­rao iz iste po­zi­ci­je kao Vu­ko­vić. Gol­man Ko­ma je opet bio na vi­si­ni za­dat­ka. Rano primljen gol u drugom poluvrmenu ulovio je je tok utakmice. Nerijetko se Kom branio sa svij 11 fudbalera u šesnaestercu, a česti prekidi išli su na ruku domaćim. U 74. mi­nu­tu, ka­da je na­dah­nu­ti re­zer­vi­sta Edvin Kuč du­gom lop­tom pro­na­šao Uro­ša Sto­ja­no­va, ko­ga je gol­man Pe­ro­vić obo­rio van še­sna­e­ster­ca kao zad­nji igrač od­bra­ne i za to do­bio, brebalgu kaznu, žu­ti kar­ton, baš kao i Đalović koji je prigovarao glavnom arbitru. U še­stom mi­nu­tu su­dij­ske na­dok­na­de. So­po je u po­sled­njim tre­nu­ci­ma me­ča na­le­tio na jed­nu od­bi­je­nu lop­tu, ko­ja je za­ka­či­la upra­vo Sto­ja­no­va, pro­mi­je­ni­la smjer, ali se Pe­ro­vić is­pru­žio i spri­je­čio je da za­vr­ši u do­njem li­je­vom uglu nje­go­vog go­la.

anibis rencontres geneve – Te­ško po­sti­že­mo go­lo­ve. Ima­li smo ne­ko­li­ko pri­li­ka da u pr­vom po­lu­vre­me­nu ri­je­ši­mo utak­mi­cu, ali ni­smo ima­li kon­cen­tra­ci­je, a ni kva­li­te­ta u za­vr­šnom pa­su. Dru­go po­lu­vri­je­me je bi­lo za za­bo­rav. Ne smi­je­mo pra­vi­ti ka­ta­stro­fal­ne gre­ške ka­kva je bi­la ona na­kon ko­je smo pri­mi­li gol. Ka­sni­je sam uveo sve na­pa­da­če ko­je sam imao na ras­po­la­ga­nju, stvo­ri­li smo par šan­si, ali su one vi­še bi­le pro­dukt gre­ša­ka de­fan­zi­va­ca Ko­ma ne­go li na­še do­bre igre – iskren je na­kon pre­ki­nu­te se­ri­je od tri me­ča bez po­ra­za bio šef struč­nog šta­ba Ru­da­ra Mi­o­drag Vu­ko­tić.